โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อซึ่งสามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยอาจเป็นการติดต่อจากสัตว์มายังคน หรือจากคนไปยังสัตว์ก็ได้ เชื้อดังกล่าวอาจเป็น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจากเชื้อสาเหตุอื่นๆ (Unconventional agents) โดยการติดต่ออาจเกิดจากการแพร่โดยตรง (direct contact) เช่น การสัมผัส การถูกสัตว์ป่วยกัด หรือโดยอ้อมผ่านทางอาหาร น้ำ หรือ สิ่งแวดล้อม แต่การติดต่อนั้นต้องเป็นไปโดยธรรมชาติ

60% ของโรคที่เกิดในมนุษย์ปัจจุบัน คือ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 75% ของโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์มีที่มาจากสัตว์ และ เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสเกิดการติดเชื้อจากกลุ่มโรคดังกล่าว เช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ในงานด้านเกษตรกรรม (Livestock) การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อน (Companion animals) หรือแม้แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนยังส่งผลกระทบต่อผลผลิต การค้า และความมั่นคงทางด้านอาหาร ดังนั้น ในปัจจุบันหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วโลกจึงหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเป็นอย่างมาก

BACK TO TOP