โรคไข้หูดับ

โรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เกิดจากเชื้อ Streptococcus suis เป็นสาเหตุของภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด และการสูญเสียการได้ยิน ตา เชื้ออาศัยอาศัยอยู่ใน ต่อมทอนซิล ทางเดินอาหาร ช่องคลอด และโพรงจมูกของหมู ผู้ท่ีติดเชื้อ จึงมักมีอาชีพเกี่ยวกับการเล้ียงหมู ทํางานในโรงงาน ชําแหละหมู หรือผู้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น น้ํามูก น้ําลาย และผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้จําหน่าย หรือผู้ที่รับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบหมูดิบ หรือหลู้ ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ S. suis พบได้ในทุกช่วงอายุแต่ โดยทั่วไปจะพบในผู้ใหญ่ และพบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง

การติดต่อ
1. สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยการรับประทาน เนื้อสัตว์ดิบ
2. การสัมผัสสัตว์ป่วยทําให้เชื้อเข้าทางบาดแผลตามร่างกาย หรือเข้าทางเยื่อบุ

การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือหมูป่วยหรือตายจากโรค
2. หากผู้ปรุงอาหารมีแผลที่ผิวหนังต้องปิดแผล และสวมถุงมือขณะปรุง เลือกซื้อเนื้อหมูจาก ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะ ผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ํา เนื้อยุบ
3. รับประทานหมูที่ปรุงสุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศา เซลเซียส นานอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนน้ำต้มไม่มีสีแดง
4. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหมูที่คาดว่าจะเป็นพาหะ ซึ่งมักไม่แสดงอาการป่วย ควรสวมถุงมือ รองเท้าบูท ในระหว่างการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหมู ตลอดจนการรักษาความสะอาดหลังสัมผัสหมู


BACK TO TOP