RESEARCH

RESEARCH

การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป(ผู้บริโภค) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเรียนรู้ถึงผลกระทบทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหาทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกัน แก้ไขปัญหารร่วมกันโดยใช้กระบวนการ HIA (Health Impact Assessment)

ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพของชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ตั้งรกรากอยู่ตามพื้นที่สูงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้าที่อายุมากกว่า 5 ปีขี้นไป ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่ศูนย์วัณโรคเขต 5

อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน

เปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิดกับดักและเหยื่อล่อแมลงวันบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกับดักจากวัสดุเหลือใช้ขวดพลาสติกและกับดักแบบสำเร็จรูปในการดักจับแมลงวัน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชนิดเหยื่อล่อแมลงวันที่เหมาะสมกับชนิดของกับดักแบบสำเร็จรูปและกับดักจากวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกในการล่อแมลงวัน

รูปแบบการพยากรณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ใน 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ 2. เพื่อสร้างรูปแบบการพยากรณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

BACK TO TOP