ประกาศรับสมัคร “คณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP)”

เนื่องจากพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังแสวงหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP)

เนื่องจากมีการตระหนักถึงประเด็นความเกี่ยวข้องในการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสหวิชาชีพ ทั้งทางด้านสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (OHHLEP) ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านกรอบการทำงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวแก่รัฐบาล OHHLEP เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ และมีความรอบรู้ทางเทคนิค ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ One Health และต้องสามาถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
หากสนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน ในหัวข้อ “ Expression of Interest for the OHHLEP” ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 24:00 น. (เที่ยงคืน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.who.int/.../call-for-experts-one-health-high...

BACK TO TOP