ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองกฎหมายร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารของห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ของห้างและอาคารจอดรถ เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงข้อกฎหมายและแนะนำการจัดเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับผิดชอบของห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดสถานที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป กองกฎหมายขอขอบพระคุณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดีด้วย

BACK TO TOP