การประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

BACK TO TOP