การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

BACK TO TOP