enth
Home / Mod

Mod

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ตามที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี …

Read More »

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Manager of Coordinating Unit for One Health)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Manager of Coordinating Unit for One Health) จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 30,000.-บาท) ปฎิบัติงานที่ สำนักโรค …

Read More »

โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุม …

Read More »