enth
Home / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

Thai One Health เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ การทำงานของเครือข่ายภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ one Health ระหว่างทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องทั้งสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน สามารถติดตามสถานการณ์ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน ทั้งทางด้านนโยบาย การศึกษาวิจัย การสอบสวนโรค แนวทางการทำงานแบบสุขภาพ หนึ่งเดียว หรือการให้บริการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ การมีสุขภาพดีของทั้งคน และสัตว์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย อันหมายถึงการมีสุขภาพดีที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง