enth
Home / ข่าว / การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประจำปี: วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global one health day): 3 พฤศจิกายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประจำปี: วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global one health day): 3 พฤศจิกายน 2559

การดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประจำปี: วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก
(Global one health day): 3 พฤศจิกายน 2559

          วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกับ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นั้นถูกสถาปนาขึ้นเป็น “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global one health day)” โดยกลุ่มผู้นำด้าน One Health ระดับนานาชาติ อันได้แก่ One Health Initiative, One Health Platform และ One Health Commission

ช่วงเช้าของกิจกรรมเป็นพิธีเปิดเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย พร้อมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “รวมพลคน One Health เส้นทางสู่อนาคต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้าน One Healthทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ One Health ในระดับจังหวัด โดยมีการแบ่งกลุ่มตามภาค ซึ่งเป้าประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ

Global One Health Day จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ที่หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย จะกระชับความร่วมมือของเครือข่าย และเผยแพร่ขยายแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศ โดยการทำกิจกรรมฉลอง Global One Health Day ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ระดับนานาชาติ และยังเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีด้าน One Health ในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย

1   2 3   4

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz