enth
Home / Event / การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2558

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 10/08/2015
9:30 am - 1:00 pm

Location
ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค

Categories


สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2558 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียว

  1. วาระ
  2. สรุป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *