enth
Home / Event

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2558

10/08/2015 9:30 am - 1:00 pm การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2558 ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค, ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค

Read More »

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับคณะทำงานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ครั้งที่ 1/2559

29/03/2016 9:30 am - 1:00 pm การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับคณะทำงานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมควบคุมโรค, ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมควบคุมโรค

Read More »

Scientific Writing workshop

โครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาการเขียนรายงานทางวิชาการในการสอบสวน ทางด้านระบาดวิทยาภาคสนามของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคในสัตว์

Read More »

โครงการเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการสอบสวนทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคในสัตว์

18/05/2016 - 19/05/2016 All Day โครงการเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการสอบสวนทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคในสัตว์

Read More »

การอบรมระยะสั้น เรื่อง International Short Course on Ecosystem Health: Health issues at the human-animal- environment interface

04/06/2016 - 24/06/2016 12:00 am การอบรมระยะสั้น เรื่อง International Short Course on Ecosystem Health: Health issues at the human-animal- environment interface มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Read More »

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับคณะทำงานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ครั้งที่ 2/2559

10/06/2016 3:00 pm - 4:00 pm การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับคณะทำงานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ครั้งที่ 2/2559 ห้องประชุม 2 กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 5 กรมควบคุมโรค, ห้องประชุม 2 กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 5 กรมควบคุมโรค

Read More »