enth
Home / File / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 หน่วยงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 หน่วยงาน


Download36
Stock
File Size7.48 MB
Create DateJune 25, 2016
Download

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย

MoU One Health

MOU Thai Version

MOU English Version

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz