enth
Home / File

แผ่นพับ

จดหมายข่าว (One Health Newsletter)

ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ในหลายหน่วยงาน ทั้งรูปแบบการลงนามความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกัน การบรรจุแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์เตรียมความ …

Read More »

One Health Community

ปัญหาโรค Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV) ในช้าง เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของช้างเลี้ยงไทยบางส่วน ปัญหาความขัดแข้งระหว่างคนกับช้าง กับแนวทางแก้ปัญหาแบบสุขภาพหนึ่งเดียว “วัณโรค” …

Read More »